RECENZIE

arr3NÁZORY ZÁKAZNÍKOVRECENZIE A POSTREHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV   Prečítajte si zopár hodnotení našich zákazníkov, ako...

KONTAKT

Mgr. Dana Ondrušeková
Lehota 747
951 36 Lehota pri Nitre
tel: 0905 280 912
nelinka.sk@gmail.com
Predajňa: Dolnočermánska 971/109, Nitra
(Na Klokočine za Kauflandom)

TOVAR V AKCII


» REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK


a) Právo na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo ju reklamovať. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci spotrebiteľom.Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Spotrebiteľ je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi.Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

 

b) Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou na adrese predávajúceho. Pri reklamácii musí spotrebiteľ uviesť druh a počet reklamovaného tovaru, dátum zistenia vady a jej rozsah, meno a kontakty reklamujúceho. Takisto musí k reklamovanému tovaru priložiť aj záručný list a/alebo doklad o kúpe. Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne alebo Slovenskou poštou ako doporučenú zásielku na náklady reklamujúceho. Pri reklamáciach dobierky nepreberáme. Predávajúci doplní dátum prevzatia tovaru na reklamáciu. O prijatej reklamácii sa spotrebiteľovi vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar kúpený. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dńa uplatnenia reklamácie.

 

c) Predávajúci zodpovedá:

- za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom a účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa,

- za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe

 

d) Predávajúci nezodpovedá za vady:

- ak si spotrebiteľ vadu spôsobil sám,
- ak spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
- ak reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutie doby trvanlivosti tovaru,
- pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
- spôsobené zásahom spotrebiteľa alebo inej osoby na tovare alebo jeho súčasti

e) Spôsob riešenia reklamácií

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neostrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


f) Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to i v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový,plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný spotrebiteľovi. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Spotrebiteľ bude o vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípade, ak spotrebiteľ nepreukáže nadobudnutie tovaru u predávajúceho (napríklad faktúrou, dodacím listom alebo záručným listom).

 

V Nitre dňa 31.3.2014 


 

ODM5ODJiY