RECENZIE

arr3NÁZORY ZÁKAZNÍKOVRECENZIE A POSTREHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV   Prečítajte si zopár hodnotení našich zákazníkov, ako...

KONTAKT

Mgr. Dana Ondrušeková
Lehota 747
951 36 Lehota pri Nitre
tel: 0905 280 912
nelinka.sk@gmail.com
Predajňa: Dolnočermánska 971/109, Nitra
(Na Klokočine za Kauflandom)

TOVAR V AKCII

bežná cena 43,90 EUR
naša cena 36,90 EUR
skladom
bežná cena 38,90 EUR
naša cena 31,90 EUR
skladom
bežná cena 15,50 EUR
naša cena 12,50 EUR
skladom

» VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.Všeobecné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho: Mgr. Dana Ondrušeková, Lehota 747, 951 36 Lehota, reg. v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Nitre pod č. 341-6961 (ďalej len „obchodník“) a kupujúceho, ktorý tovar kupuje inak ako v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) pri predaji tovaru obchodníkom a pri nákupe tovaru spotrebiteľom v internetovom obchode obchodníka.

b) Obchodník a spotrebiteľ sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky obchodníkovi prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty, prostredníctvom telefónu alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku súhlasí s tým, že na právne vzťahy medzi obchodníkom a spotrebiteľom sa budú vzťahovať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

 

2. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nelinka.sk na základe objednávky spotrebiteľa. Ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke obchodníka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom. Opis tovaru a jeho cena je súčasťou zverejnenej ponuky tovaru. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná, avšak nezahŕňa poštovné a balné. Ceny poštovného a balného sú definované v internetovom obchode. 

 

3. Objednávka  a uzavretie kúpnej zmluvy

a) Objednávka môže byť doručená obchodníkovi prostredníctvom webového formulára v e-shope (prostredníctvom vyplnenia a odoslania údajov v elektronickom nákupnom košíku), e-mailu, telefonicky alebo osobne. Objednávky sa vybavujú v poradí, v akom boli doručené obchodníkovi.

b) Potvrdením objednávky je elektronická správa, e-mailová správa alebo telefonické oznámenie obchodníka spotrebiteľovi, v ktorom obchodník spotrebiteľovi oznamuje, že jeho objednávku prijal na vybavenie. Ak nebola medzi obchodníkom a spotrebiteľom uzavretá písomná kúpna zmluva, kúpna zmluva je medzi obchodníkom a spotrebiteľom uzavretá dňom doručenia potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.

c) Spotrebiteľ môže stornovať už potvrdenú objednávku, avšak musí tak urobiť čím skôr a bezodkladne po rozhodnutí, aby obchodníkovi nevznikli zbytočné náklady a komplikácie so začatím vybavovania objednávky.

d) Obchodník je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, do prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom. Obchodník nie je oprávnený po potvrdení objednávky bez súhlasu spotrebiteľa kúpnu cenu meniť v neprospech spotrebiteľa.

 

4. Platobné podmienky

Platba za tovar sa realizuje viacerými spôsobmi.

a) V prípade platby kúpnej ceny na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru spotrebiteľom.

b) V prípade platby kúpnej ceny prevodom na účet obchodníka, priamym vkladom na účet obchodníka alebo poštovou poukážkou na účet je kúpna cena splatná do 7 dní od doručenia platobných údajov spotrebiteľovi.

c) V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí kúpnu cenu alebo jej časť v lehote splatnosti, obchodník využíva automaticky právo od zmluvy odstúpiť bez toho, aby mal povinnosť túto právnu skutočnosť spotrebiteľovi osobitne oznamovať, ibaže by sa obchdodník a spotrebiteľ osobitne dohodli inak.

d) Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny uvedenej v objednávke tovaru, vrátane všetkých poplatkov a príplatkov, na účet obchodníka. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech obchodníka v plnej výške.

 

5. Dodacie podmienky

a) Obchodník zasiela tovar spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service a tiež Slovenskou poštou ako doporučený list 2. triedy. Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru napr. ako doporučený list 1. triedy alebo ako balík 1. triedy a podobne. Náklady súvisiace s osobitne dohodnutým spôsobom dodania tovaru (zvýšené poštovné) v takom prípade znáša spotrebiteľ.

b) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností obchodníka. Ak je tovar na sklade, zasiela ho obchodník spotrebiteľovi najneskôr do 48 hodín po potvrdení objednávky. V prípade platby vopred na účet, najneskôr do 48 hodín po pripísaní kúpnej ceny na účet obchodníka.

c) V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude spotrebiteľ o tejto skutočnosti oboznámený. Obchodník následne zašle tovar spotrebiteľovi najneskôr do 48 hodín po dodaní tovaru externým dodávateľom, prípadne pri platbe prevodom po pripísaní kúpnej ceny na účet obchodníka. Obchodník je povinný splniť objednávku spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Ak obchodník zistí, že objednávku nebude schopný riadne a včas splniť, je o takej skutočnosti povinný spotrebiteľa bezodkladne informovať.

d) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené spotrebiteľom pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru spotrebiteľom. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.

e) V prípade, ak si spotrebiteľ riadne odoslaný tovar v úložnej lehote na dodacej pošte nevyzdvihne a pošta ho vráti obchodníkovi, je spotrebiteľ povinný nahradiť obchodníkovi  škodu spočívajúcu v poštovnom za nevyzdvihnutú zásielku. Obchodník je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu kúpnu zmluvu so spotrebiteľom, ktorý si nesplnil povinnosť nahradiť obchodníkovi škodu spočívajúcu v zaplatenom poštovnom.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do:

a) 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom

b) 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

Zmluvy na diaľku či mimo prevádzkových priestorov sú všetky prípady, kedy spotrebiteľ nepríde do stálej prevádzkarne (kamennej predajne) a tam sa nerozhodne o tom, či si kúpi alebo nie, ale toto rozhodnutie urobí mimo.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. email); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol obchodník.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu obchodníka alebo osobne odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar musí byť kompletný, v pôvodnom obale, s pôvodnými visačkami a etiketami, vrátane záručného listu a dokladu o kúpe, resp.ich kópie. Tovar sa spotrebiteľovi odporúča zaslať doporučene, nie na dobierku.

Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve alebo na predajnej akcii, obchodníkovi odoprieť až do doby, keď obchodník spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklad na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť. 

Najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti obchodník spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.


7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 
(1)Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.
(2)Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť podľa odseku 1.
(3) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh
:
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 
Návrh musí obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na obchodníka so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s obchodníkom bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g)
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa § 15 ods. 7.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Ak návrh neobsahuje uvedené náležitosti alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote. Subjekt alternatívneho riešenia sporov neuplatní postup podľa prvej vety, ak sú dané dôvody na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. 2. Ak spotrebiteľ napriek výzve podľa § 12 ods. 6 svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak

a) nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
b) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g)
c) je návrh neopodstatnený,
d) je návrh šikanózny
e) je návrh anonymný,
f) požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu.

Neopodstatneným návrhom podľa písm. c) je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti, alebo ak spotrebiteľ pred začatím alternatívneho riešenia sporu vyhlási, že viac nemá záujem o alternatívne riešenie sporu.

Šikanóznym návrhom podľa písm. d) je opakované podanie, ktoré už bolo subjektom alternatívneho riešenia sporov najmenej dvakrát odmietnuté a ktoré neobsahuje žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iný postup ako odmietnutie návrhu.

Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak 
a) spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
1. doručenia zamietavej odpovede obchodníka na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal obchodníkovi žiadosť o nápravu, na ktorú obchodník neodpovedal,
b) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s obchodníkom,
c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, 
e) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov najneskôr do troch týždňov od doručenia návrhu oznámi spotrebiteľovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.

Výzva na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu:

(1) Subjekt alternatívneho riešenia sporov po doručení úplného návrhu a zistení, že nie je daný dôvod na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. 2 alebo ak neodmietne návrh podľa § 13 ods. 5, písomne vyzve spotrebiteľa na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, ak subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje spotrebiteľovi poplatok.
(2) Subjekt alternatívneho riešenia sporov odloží návrh, ak spotrebiteľ neuhradí poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v lehote, ktorú určí subjekt alternatívneho riešenia sporov vo výzve podľa odseku 1, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Súčinnosť

(1) Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

(2) Obchodník je povinný v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia, poskytnúť
a) vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu,
b) na základe výzvy subjektu alternatívneho riešenia sporov vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu, ktoré má k dispozícii.

(3) Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže počas alternatívneho riešenia sporu požiadať o súčinnosť aj tretiu osobu, ak jej vyjadrenie môže mať význam pre priebeh alebo výsledok alternatívneho riešenia sporu; ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane.

(4) V odôvodnených prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti obchodníka alebo tretej osoby, ktorú požiadal o súčinnosť, lehotu podľa odseku 2 predĺžiť, najviac však o 30 dní.

(5) Ak obchodník neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť a orgán kontroly mu uloží sankciu podľa § 27 ods. 2, subjekt alternatívneho riešenia sporov je oprávnený obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania obchodníka zverejniť na svojom webovom sídle najviac na 90 dní.

(6) Povinnosťou poskytnúť súčinnosť podľa odsekov 2 a 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.

(7) Pri spore zo zodpovednosti za vady môže subjekt alternatívneho riešenia sporov navrhnúť stranám sporu zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby ku skutkovým otázkam sporu.

(8) Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže so súhlasom strán sporu určiť osobu podľa odseku 7, ak sa strany sporu nedohodli na konkrétnej osobe. Subjekt alternatívneho riešenia sporov pri voľbe prihliada na hospodárnosť, odbornú spôsobilosť a nezávislosť osoby podľa odseku 7.

(9) Náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa odseku 7 znáša obchodník, ak sa strany sporu výslovne nedohodli inak. Ak vyjadrenie odborne spôsobilej osoby je v prospech strany sporu, ktorá uhradila náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby, má nárok na náhradu týchto nákladov voči druhej strane sporu.

(10) Subjekt alternatívneho riešenia sporov pri ukončení alternatívneho riešenia sporu prihliadne na neopodstatnený nesúhlas niektorej zo strán sporu so zabezpečením vyjadrenia osoby podľa odseku 7.

Prerušenie alternatívneho riešenia sporu

(1) Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na nevyhnutný čas prerušiť alternatívne riešenie sporu, ak 

a) má vedomosť, že obchodník pripravuje alebo podal návrh dobrovoľného opatrenia podľa osobitného predpisu vo veci, ktorej sa alternatívne riešenie sporu týka,
b) má vedomosť o prebiehajúcom výkone dohľadu alebo o konaní o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa vo veci, ktorej sa alternatívne riešenie sporu týka, a ktorého výsledok by mohol prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu.

(2) Subjekt alternatívneho riešenia sporov preruší alternatívne riešenie sporu zaslaním písomného oznámenia o prerušení alternatívneho riešenia sporu stranám sporu.

(3) Subjekt alternatívneho riešenia sporov pokračuje v alternatívnom riešení sporu bezodkladne po odpadnutí dôvodu na prerušenie alternatívneho riešenia sporu, po oboznámení sa s novou skutočnosťou, ktorá má význam pre pokračovanie v alternatívnom riešení sporu alebo na žiadosť strany sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov písomne oznámi stranám sporu pokračovanie alternatívneho riešenia sporu najneskôr pri prvom úkone, ktorý vykoná voči strane sporu po ukončení prerušenia alternatívneho riešenia sporu. 

Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde spotrebiteľ v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

8. Orgány dozoru a dohľadu

Na základe zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa spotrebitelia v prípade potreby môžu obrátiť na orgán dozoru dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia pre Nitriansky kraj so sídlom: 


Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24 

V Lehote 1.7.2024

NzM0ZmNhOG