RECENZIE

arr3NÁZORY ZÁKAZNÍKOVRECENZIE A POSTREHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV   Prečítajte si zopár hodnotení našich zákazníkov, ako...

KONTAKT

Mgr. Dana Ondrušeková
Lehota 747
951 36 Lehota pri Nitre
tel: 0905 280 912
nelinka.sk@gmail.com
Predajňa: Dolnočermánska 971/109, Nitra
(Na Klokočine za Kauflandom)

TOVAR V AKCII

bežná cena 38,90 EUR
naša cena 26,90 EUR
skladom
bežná cena 35,90 EUR
naša cena 28,90 EUR
skladom
bežná cena 35,90 EUR
naša cena 28,90 EUR
skladom

» VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.Všeobecné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho: Mgr. Dana Ondrušeková, Lehota 747, 951 36 Lehota, reg. v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Nitre pod č. 341-6961 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho, ktorý tovar kupuje inak ako v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) pri predaji tovaru predávajúcim a pri nákupe tovaru spotrebiteľom v internetovom obchode predávajúceho.

b) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty, prostredníctvom telefónu alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku súhlasí s tým, že na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú vzťahovať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

 

2. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nelinka.sk na základe objednávky spotrebiteľa.Ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke predávajúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.Opis tovaru a jeho cena je súčasťou zverejnenej ponuky tovaru. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná, avšak nezahŕňa poštovné a balné. Ceny poštovného a balného sú definované v internetovom obchode. Minimálna hodnota objednávky je 3 eurá bez poštovného.

 

3. Objednávka  a uzavretie kúpnej zmluvy

a) Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom webového formulára v e-shope (prostredníctvom vyplnenia a odoslania údajov v elektronickom nákupnom košíku), e-mailu, telefonicky alebo osobne.Objednávky sa vybavujú v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu.

b) Potvrdením objednávky je elektronická správa, e-mailová správa alebo telefonické oznámenie predávajúceho spotrebiteľovi, v ktorom predávajúci spotrebiteľovi oznamuje, že jeho objednávku prijal na vybavenie. Ak nebola medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá písomná kúpna zmluva, kúpna zmluva je medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá dňom doručenia potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.

c) Spotrebiteľ môže stornovať už potvrdenú objednávku, avšak musí tak urobiť čím skôr a bezodkladne po rozhodnutí, aby predávajúcemu nevznikli zbytočné náklady a komplikácie so začatím vybavovania objednávky.

d) Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, do prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom. Predávajúci nie je oprávnený po potvrdení objednávky bez súhlasu spotrebiteľa kúpnu cenu meniť v neprospech spotrebiteľa.

 

4. Platobné podmienky

Platba za tovar sa realizuje viacerými spôsobmi.

a) V prípade platby kúpnej ceny na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

b) V prípade platby kúpnej ceny prevodom na účet predávajúceho, priamym vkladom na účet predávajúceho alebo poštovou poukážkou na účet je kúpna cena splatná do 7 dní od doručenia platobných údajov kupujúcemu.

c) V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí kúpnu cenu alebo jej časť v lehote splatnosti, predávajúci využíva automaticky právo od zmluvy odstúpiť bez toho, aby mal povinnosť túto právnu skutočnosť spotrebiteľovi osobitne oznamovať, ibaže by sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodli inak.

d) Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny uvedenej v objednávke tovaru, vrátane všetkých poplatkov a príplatkov, na účet predávajúceho. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

 

5. Dodacie podmienky

a) Predávajúci zasiela tovar spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 123 kuriér. Tovar je možné na vyžiadanie zaslať aj Slovenskou poštou ako doporučený list 2. triedy, prípadne ako balík 2. triedy v závislosti od váhy a celkových rozmerov zásielky. Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru napr. ako doporučený list 1. triedy alebo ako balík 1. triedy a podobne. Náklady súvisiace s osobitne dohodnutým spôsobom dodania tovaru (zvýšené poštovné) v takom prípade znáša spotrebiteľ.

b) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Ak je tovar na sklade, zasiela ho predávajúci spotrebiteľovi najneskôr do 48 hodín po potvrdení objednávky. V prípade platby vopred na účet, najneskôr do 48 hodín po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.Dodacia doba sa riadi platnými poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s.

c) V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude spotrebiteľ o tejto skutočnosti oboznámený. Predávajúci následne zašle tovar spotrebiteľovi najneskôr do 48 hodín po dodaní tovaru externým dodávateľom, prípadne pri platbe prevodom po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je povinný splniť objednávku spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Ak predávajúci zistí, že objednávku nebude schopný riadne a včas splniť, je o takej skutočnosti povinný spotrebiteľa bezodkladne informovať.

d) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené spotrebiteľom pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru spotrebiteľom.Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru),návod na používanie, prípadne záručný list.

e) V prípade, ak si spotrebiteľ riadne odoslaný tovar v úložnej lehote na dodacej pošte nevyzdvihne a pošta ho vráti predávajúcemu, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu škodu spočívajúcu v poštovnom za nevyzdvihnutú zásielku. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu kúpnu zmluvu so spotrebiteľom, ktorý si nesplnil povinnosť nahradiť predávajúcemu škodu spočívajúcu v zaplatenom poštovnom.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

a) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi spotrebiteľ predávajúcemu písomne čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho spotrebiteľ na adresu predávajúceho
» tovar musí byť kompletný, v pôvodnom obale, s pôvodnými visačkami a etiketami, vrátane záručného listu a dokladu o kúpe
» tovar sa spotrebiteľovi odporúča zaslať doporučene, nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a iných poplatkov. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený spotrebiteľovi na jeho náklady. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, napr. z hygienických dôvodov.

 

7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 
Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 
Ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s predávajúcim.
 
Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).
 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO  (https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.
 
Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 
Poskytnutím týchto informácií si predávajúci plní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 8. Orgány dozoru a dohľadu

Na základe zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode sa zákazníci v prípade potreby môžu obrátiť na orgán dozoru dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia pre Nitriansky kraj so sídlom: 


Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24 

V Nitre dňa 29.5.2018

MDZhZm