RECENZIE

arr3NÁZORY ZÁKAZNÍKOVRECENZIE A POSTREHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV   Prečítajte si zopár hodnotení našich zákazníkov, ako...

KONTAKT

Mgr. Dana Ondrušeková
Lehota 747
951 36 Lehota pri Nitre
tel: 0905 280 912
nelinka.sk@gmail.com
Predajňa: Dolnočermánska 971/109, Nitra
(Na Klokočine za Kauflandom)

TOVAR V AKCII

bežná cena 18,00 EUR
naša cena 13,00 EUR
skladom
bežná cena 45,90 EUR
naša cena 36,90 EUR
skladom
bežná cena 40,90 EUR
naša cena 29,90 EUR
skladom

» REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre internetový obchod www.nelinka.sk

 1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1.1. Spoločnosť  Mgr.Dana Ondrušeková so sídlom Lehota 747, 95136 Lehota pri Nitre, IČO: 40950638, DIČ: 1073655583, IČ DPH: SK1073655583 zapísaná v Živnostenskom registri OÚ Nitra, č. ŽO 2004/01471/2 číslo živnostenského registra 341-6961, miesto podnikania: Lehota 747, 95136 Lehota ( na účely tohto Reklamačného poriadku ďalej len "Mgr. Dana Ondrušeková" alebo „predávajúci“) v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb , zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“), Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., Zákona č. 372/1990 Zb. riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník" alebo „kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“), zákona č. 372/1990 o priestupkoch  ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi.

1.4. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku(ďalej len "Zmluva") na základe elektronickej alebo telefonickej  objednávky medzi spoločnosťou Mgr. Dana Ondrušeková a kupujúcim – spotrebiteľom  a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.nelinka.sk. Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

1.5. Kupujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ je koncový zákazník, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovary alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „Kupujúci“).

1.6. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Mgr. Dana Ondrušeková podnikateľ, resp. osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.7. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho( spotrebiteľa) v prípade dodania tovaru spoločnosťou „Mgr. Dana Ondrušeková“ ako predávajúcim v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.8. Predávajúci „Mgr. Dana Ondrušeková“ poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol jasne a zrozumiteľne oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy tovaru, úhradou za kupovaný tovar (t.j. platobnými podmienkami) a lehotou dodania, a taktiež jasne a zrozumiteľne oznámi kupujúcemu a uvedie všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle § 3 a § 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení. Predávajúci „Mgr. Dana Ondrušeková“ taktiež poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred zakúpením služby, t.j. pred odoslaním objednávky kupujúceho na zakúpenie služby, informácie o charaktere poskytovanej služby a jej cene, resp. všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle § 3 a § 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku, v platnom znení.2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany predávajúceho viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

 2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

2.5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 2.6. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 2.7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, resp. jeho časti začne plynúť nová záručná doba od prevzatia tovaru, resp. jeho časti.

 2.8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

2.9. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

 

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCA)

3.1. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

 3.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 3.3. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady veci, o ktorých predávajúci v čase uzatváranie zmluvy vie. Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže predávajúci výslovne ubezpečil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád

3.4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.5. Kupujúci má pri uplatnení reklamácie právo:

3.5.1. aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 3.5.2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 3.5.3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 3.5.4. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

3.6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.  Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie. Túto povinnosť má aj záručný servis.

3.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je  predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 3.9. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

 

 4.VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

  1. a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho.
  2. b) tovar treba zaslať čistý( zbavený nečistôt a zodpovedajúci základným pravidlám hygieny).
  3. c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

4.2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne záväzných pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 4.2.1. Za vadu sa nepovažuje:

  • mechanické poškodenie výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním (okopanie obuvi, predratie vrchnej látky na papučkách z dôvodu štvornožkovania, predratie podšívok vplyvom nosenia, deformácia stielok vplyvom potu)
  • opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania a v dôsledku nedodržania zásad ošetrovania a údržby (pranie obuvi)

 

 5.SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.10. Ak dôjde k výmene chybného výrobku za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na veci začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.11. Predávajúci môže reklamáciu uplatnenú do 12 mesiacov od kúpy zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 6.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PRI PREPRAVE

6.1. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

6.2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci  znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.

6.3. Zodpovednosť za vady pri preprave má predávajúci alebo prepravná spoločnosť, ktorá prepravu zabezpečuje.

6.4. Reklamácia pri preprave

6.4.1. Pri preberaní tovaru skontrolujte počet balíkov. Ak počet preberaných balíkov nesúhlasí s počtom balíkov uvedených v preberacom protokole, zasielku nepreberajte.

6.4.2. Ak je pri preberaní zásielka poškodená alebo obal je viditeľným spôsobom porušený, máte právo zásielku neprebrať alebo spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak ste spísali protokol o škode a zásielku prevzali, prosím, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr mailom alebo telefonicky, aby sme vzniknutú situáciu mohli začať riešiť, čo najskôr.

6.4.3. Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť čo najskôr mailom, telefonicky alebo vyplnením formulára a následne Vás budeme kontaktovať.

 

MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Mgr. Dana Ondrušeková

Lehota 747

95136, Lehota

Mail: nelinka.sk@gmail.com , tel.: 0905 280 912

 

 

V Nitre dňa 29.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

ODk0Mjgx