RECENZIE

arr3NÁZORY ZÁKAZNÍKOVRECENZIE A POSTREHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV   Prečítajte si zopár hodnotení našich zákazníkov, ako...

KONTAKT

Mgr. Dana Ondrušeková
Lehota 747
951 36 Lehota pri Nitre
tel: 0905 280 912
nelinka.sk@gmail.com
Predajňa: Dolnočermánska 971/109, Nitra
(Na Klokočine za Kauflandom)

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážení zákazníci,

v internetovom obchodíku Nelinka si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, nakoľko sa jedná o jedno zo základných ľudských práv. Týmto vyhlásením, ale aj v ďalšom texte, vás informujeme a zároveň aj ubezpečujeme o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj o právach a možnostiach, ktoré máte k dispozícii a ktoré si vo vzťahu k ochrane osobných údajov môžete uplatniť. Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytujeme ďalším stranám, s výnimkou prípadov, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie vzájomných zmluvných záväzkov so zákazníkmi a prevádzkou e-shopu.  V ďalšom vám vysvetlíme aj to, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás počas trvania vášho zmluvného vzťahu a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje z pohľadu platnej legislatívy.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom e-shopu www.nelinka.sk a zároveň správcom vašich osobných údajov je:

Mgr. Dana Ondrušeková

Lehota 747

951 36 Lehota

IČO: 40950638

tel: 0905 280 912

e-mail: nelinka.sk@gmail.com

(ďalej len "prevádzkovateľ")

Pri spracovaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje na základe nasledujúcich právnych predpisov:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

Prevádzkovateľ nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Účastník zmluvného vzťahu

Účastníkom zmluvného vzťahu ste Vy ako fyzická osoba ktorá nakupuje tovar alebo službu v internetovom obchode www.nelinka.sk (ďalej len "účastník").

  

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

     (ďalej len "nariadenie")

2. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe pri uzatvorení zmluvy o predaji tovaru na diaľku.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. E-shop - účelom spracovania vašich osobných údajov je uzatvorenie zmluvy cez internet a jej plnenie a to najmä prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vystavenie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa
 • E-mail
 • Telefónne číslo

2. Vernostný program: vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu účasti vo vernostnom programe, ide najmä o registráciu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách a následné priradenie výšky vernostných bodov. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba ak nám na to dáte súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Výšku vernostnej zľavy

3. Overené zákazníkmi Heuréka: vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vyjadrenia vašej spokojnosti alebo nespokojnosti s našimi službami. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba ak nám na to dáte súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • E-mailová adresa 

4. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené, sa líšia podľa účelu spracovania osobných údajov. Doba archivácie je nasledovná:

E-shop: osobné údaje získané na právnom základe sa uchovávajú 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli získané. Táto lehota je stanovená zákonným spôsobom archivácie účtovných dokladov.

Vernostný program: osobné údaje získané na základe vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania súhlasu. Ukončiť členstvo vo vernostnom programe môžete kedykoľvek prostredníctvom formulára.

Overené zákazníkmi Heuréka: osobné údaje získané na základe vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania súhlasu. 

Nesúhlas s použitím údajov a ich výmaz

1. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov prostredníctvom formuláru.

2. Vaše konto je možné zmazať na základe vašej požiadavky, ktorú zašlete na našu e-mailovú adresu, viď kontakty. O vymazaní konta budete informovaní prostredníctvom emailom zaslaním na vašu registračnú e-mailovú adresu.

3. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov. Tieto údaje budú v účtovnej agende naďalej archivované. Ostatné údaje budú zo všetkých systémov odstránené.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú firmy:

 • Bohemiasoft s.r.o. - prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL,
 • Unihost s.r.o. - Prevádzkovateľ serverov,
 • Casablanca INT - prevádzkovateľ dátového centra,
 • GEIS – prepravná a doručovateľská služba,
 • Slovenská pošta – prepravná a doručovateľská služba.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Údaje sú uložené na zabezpečených technických prostriedkoch, pričom systémové databázy jednotlivých programov a online aplikáciach sú chránené šifrovaním. Prístup k údajom je možný len na základe prihlásenia sa prostredníctvom prístupového hesla a mena.

2. Zálohované údaje sú uložené na USB kľúčoch, serveroch alebo SD kartách, ktoré sú taktiež zabezpečené prostredníctvom šifrovania, z týchto záloh je možné obnoviť osobné údaje v prípade vymazania alebo krádeže.

3. Listinná forma, na ktorých sa nachádzajú vaše osobné údaje, sú uložené v uzamykateľnom archíve v sídle prevádzkovateľa osobných údajov.

 

PRÁVO NA INFORMÁCIE A ĎALŠIE PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov.

2. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 • právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

3. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na email nelinka.sk@gmail.com

4. Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

5. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov.

6. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23. 05. 2018

NzU5YT